مرور برچسب

مشاوره ی رسانه ای

پرسش و پاسخ (مشاوره) (۵) : میشه یه تعریفِ جامعی از سواد رسانه ای ارائه بدید؟

لطفا یک تعریف جامع از سواد رسانه ای ارائه کنید سواد رسانه ای در گام اول یعنی توانایی استفاده ی صحیح از رسانه ها در حوزه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی، و در گام دوم و تخصصی تر نیز یعنی فهم دقیق رسانه ها و تولیداتِ رسانه ای؛ به عبارت دقیق…

پرسش و پاسخ (مشاوره) (۳) :همسرم خیلی سرش تو گوشیه، چیکار کنم؟

همسرم خیلی سرش تو گوشیه، چیکار کنم؟ میتوان گفت ریشه های اصلی مشکلات به وجود آمده از فضای مجازی در خانواده ها به سه مسئله ی ارتباطات غلط عاطفی در میان همسران، عدم وجود سبکِ زندگیِ صحیح و در نهایت نحوه ی غلط استفاده از رسانه ها توسط…