مرور برچسب

رسانه چیست

تفاوت رسانه با ابزار رسانه

رسانه یک مفهومِ ذهنی و انتزاعی است، اما ابزار رسانه یک مصداق فیزیکی (خارج از ذهن) و حسی؛ رسانه یک مفهوم در فرایندِ ارتباط است ما در یادداشت (رسانه دقیقا چیست؟) به بررسی معنای رسانه پرداختیم. در آنجا گفتیم که رسانه در معنای اصطلاحی خود یعنی…

رسانه دقیقا چیست؟

رسانه در اصطلاح یکی از مفاهیمِ مهم و کلیدی در علوم ارتباطات است که در مقوله ی ارتباط از آن مفصلا صحبت میشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد؛ طبیعتا در تعریف هر واژه ای میتوان از دو جهت به آن پرداخت و آن را موردِ بررسی قرار داد. یکی جهتِ…