مرور برچسب

تدریس سواد

استفاده از فایل ارائه در تدریس سواد رسانه ای

گاها میبینم که بعضی از عزیزان مدرسِ از فایل های ارائه و نرم افزارهای ایجاد فایل ارائه در تدریس های خود استفاده نمیکنند و صرفا به صورتِ کلامی و با استفاده از کاغذ تدریسِ خود را انجام میدهند. به نظر میرسد این کار علی رغم برخی ویژگی های مثبتی…