مرور برچسب

تجربه ی تدریس سواد

تجربیات تدریس (بیان یک مقدمه پیش از شروع کارگاه سواد)

بهترین کار برای شروع کلاس سواد رسانه ای پردختن به یک مقدمه و بیانِ اهمیت رسانه ها و جایگاه سواد رسانه ای پیش از ورود به اصلِ موضوع است چرا که این کار باعثِ ایجاد انگیزه برای مخاطب و بالا بردنِ اهمیت موضوع از جانب شما میشود. پس بهتر است در…