لطفا قبل از پر کردنِ فرم دعوت از سخنران، نکاتِ زیر را به دقت مطالعه نمائید.

۱. با توجه به احتمال رزرو بودنِ تاریخ های درخواستی، خواهشنمد است که تاریخ پیشنهادیِ خود را حتما وارد نمائید، تا پس از بررسی تاریخِ درخواستی اطلاعِ آن به شما داده شود.

۲. گروه نصر با توجه به دارا بودنِ ظرفیت های علمی و بهره مندی از اساتیدِ کارکشته در زمینه ی رسانه دارای توانِ اعزامِ سخنران به نقاط مختلفِ کشور میباشد. تمام هزینه ی عیاب و ذهابِ سخنران به عهده ی برگزار کننده ی همایش خواهد بود.

۳. حق الزحمه ی سخنران به صورت حضوری به خودِ سخنران پرداخت میشود و مبلغِ حق الزحمه نیز با توجه به توانِ مجموعه ی مدعو توافقی خواهد بود.

۴. پس از پر کردنِ فرم اطلاعاتِ ارسالی توسط روابطِ عمومیِ گروه نصر بررسی میشود و نتیجه ی آن نیز به واسطه ی تماس تلفنی به دستِ شما خواهد رسید