مرور برچسب

شبکه ی ملی

شبکه‌ی ملی اطلاعات، عنصری راهبردی در گام تمدنیِ انقلاب اسلامی (۱)

هرچند تاریخِ مطرح شدنِ مفهومِ شبکه ی ملی اطلاعات تقریبا به سال ۸۴ . ۸۵ (یعنی حدود ۱۳ سال پیش) میرسد ، اما متاسفانه هنوز هم در میان افکار عمومی و حتی جامعه‌ی نخبگان ماهیت و اهمیتِ این مفهومِ استرتژیک در حوزه‌ی تئوریک و عملیاتی آنطور که باید…