مرور برچسب

خبر نویسی

آموزش خبر نویسی (۱): خبردار

خبر نویسی بیش از آنکه روش باشد تجربه است . لذت آگاهی دادن به افراد ناآگاه شاید فرد را به حیطه خبرنگاری بکشد اما چیزی که اورا به این پدیده پایبند میکند زجر ناآگاهی افراد از دانسته هایی است که از آنها دریغ شده.خبرنگار باید مسلط و محیط به خبر…